انواع آنزیم ها

مشخصات آنزیم Bakemy 1 BX10 BG

مشخصات آنزیم Bakemy F130 BG

مشخصات آنزیم Bakemy PGL 10 BG