پودر کیک آماده و نیمه آماده

پودر کیک نیمه آماده روغنی توت فرنگی (ردولوت)
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی کاپوچینو
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی موزی
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی سیب ترش
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی وانیلی
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی شکلاتی
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر کیک نیمه آماده روغنی زعفران
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده

پودر رولت نیمه آماده روغنی
تهیه شده از بهترین و ناب ترین اسانس ها با بافت اسفنجی بی نظیر دستور تهیه آسان و کیفیت فوق العاده