بررسی خواص فیزیک و شیمیایی و رئولوژیکی آرد های تولید شده درطی فرآیند آسیاب

آسیاب گندم ؛ یک فرایند مکانیکی و تدریجی خرد کردن اندوسپرم پس از جدا شدن از سبوس در چندین مرحله است و کیفیت و کمیت آرد های حاصل در این فرایند، بستگی به کیفیت گندم و دیاگرام آسیاب دارد.ترکیبات اصلی تشکیل دهنده گنده عبارت است از کربوهیدرات (۶۷-۷۰ %)، پروتئین (۱۰-۱۵ %) و لیپیدها (۵/۱-۲ %) که بصورت غیریکنواخت …