بررسی خواص فیزیک و شیمیایی و رئولوژیکی آرد های تولید شده درطی فرآیند آسیاب

آسیاب گندم ؛ یک فرایند مکانیکی و تدریجی خرد کردن اندوسپرم پس از جدا شدن از سبوس در چندین مرحله است و کیفیت و کمیت آرد های حاصل در این فرایند، بستگی به کیفیت گندم و دیاگرام آسیاب دارد.ترکیبات اصلی تشکیل دهنده گنده عبارت است از کربوهیدرات (۶۷-۷۰ %)، پروتئین (۱۰-۱۵ %) و لیپیدها (۵/۱-۲ %) که بصورت غیریکنواخت …

رده بندی انواع گندم

آردي که از قسمت اعظم اندوسپرم و مقداري از پوسته تهیه شده است. آرد ستاره با درصد سبوس گیري حدود ۱۸ درصد تولید می شود و در جهت برطرف نمودن نیازهاي صنعتی از جمله نان فانتزي و انواع کیک و شیرینی به کار می رود. آرد ستاره در دو گروه مختلف جهت تهیه انواع نان هاي فانتزي، فرآورده هاي حجیم و نیمه حجیم قابل تولید است.